अमिन (AMIN) पर्श्नाेत्तर भाग - २२

अमिन (AMIN) पर्श्नाेत्तर भाग - २२

Shining Star लाेकसेवा तयारीमा  Daily Practice Test अन्तर्गत अाज भएकाे अमिन पदकाे नमुना प्रश्नपत्र

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦अमिन (AMIN) पर्श्नाेत्तर भाग - 22  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 1. Equipotential surface is parallel to:
 1. Horizontal surface
 1. Level surface
 1. Earth surface
 1. All of the above
 1. During spirit levelling, to eliminate collimation error:
 1. Level instrument is kept equidistant from backsight and foresight staff
 1. The number of setups are made even between two benchmarks
 1. The no. of setups are made odd between two benchmarks
 2. Both the backsight and foresight staff are held vertical
 1. Control survey is:
 1. Horizontal  control
 1. vertical control
 1. Horizontal & vertical
 1. None of above
 1. Change point in levelling are:
 1. The instrument stations that are changed from one position to another
 1. The staff stations that are changed from point to point to obtain the reduced levels of the points
 1. The staff stations of known elevation
 1. The staff positions where both backsight and foresight readings are taken
 1. Checking and adjustment of leveling instrument is done by:
 1. Two peg test
 1. One peg test
 1. Back and foresight observation
 1. All of the above
 1. Which of the following refers to a type of levelling which is performed to carryout height from benchmark to project site?
 1. Differential levelling
 1. Profile levelling
 1. reciprocal levelling
 1. fly levelling
 1. When the level is in adjustment, line of sight of instrument is:
 1. Perpendicular to vertical axis and parallel to bubble tube axis
 1. Perpendicular to vertical axis and bubble tube axis
 1. Perpendicular to bubble tube axis and parallel to the vertical axis
 1. Perpendicular to the bubble tube axis
 1. Reciprocal levelling is employed to determine the accurate difference in level of two points which:
 1. are at almost same elevation
 1. are quite close and where it is not possible to setup the instrument midway between the points
 1. have very large difference in elevation and two instrument settings are required to determine the difference in elevation
 1. are quite apart and where it is not possible to setup the instrument midway between them
 1. Reduced level of a point is its height or depth above or below:
 1. The assumed datum
 1. The ground surface
 1. Assumed horizontal surface
 1. The line of collimation
 1. उदग्र (Vertical) भनेको के हो?
 1. स्वतन्त्र रुपले झुण्डिएको घण्टी (plumb bob) ले देखाउने दिशा
 1. समतलको भन्दा माथि वा तलतिरको दिशा
 1. समतल सतहभन्दा सिधा माथिको दिशा
 1. माथिको कुनै पनि होइन
 1. Equipotential surface is parallel to:
 1. Horizontal surface
 1. Level surface
 1. Earth surface
 1. All of the above
 1. लेभलिंग कार्यमा लेभल यन्त्रलाई दुई स्टाफहरुको बीचमा राखेर नाप लिँदा कुन कारणले आउने error हट्दैन?
 1. Graduation error in the staff
 1. Error due to curvature of earth
 1. Error due to refraction
 1. Collimation error of the level
 1. नापी विभागबाट प्रकाशित नक्साहरुमा उल्लेखित उचाईहरुको  datum  कुन हो?
 1. भारत र चीनले अपनाइरहेका datumहरुको mean level
 1. चीनले अपनाइराखेको datum
 1. Indian ocean को mean level
 1. भारतले अपनाइरहेको  datum
 1. RL of BM is 200.00 m, backsight is 1.525 and foresight is 3.285, and the RL of forward station is:
 1. 199.240 m
 1. 198.475 m
 1. 196.715 m
 1. 198.240 m
 1. Cross-section र longitudinal sectioning दुवैमा के मा हुन्छ?
 1. Check levelling
 1. Simple levelling
 1. Profile levelling
 1. Reciprocal leveling
 1. बेञ्चमार्क भनेको के हो?
 1. उचाई थाहा भएको विन्दु
 1. नापीको काम सुरु गर्न खडा गरिने प्रथम विन्दु
 1. रेफरेन्स प्वाइन्ट
 1. नापी बन्द  गर्ने अन्तिम विन्दु
 1. The operation of leveling across any river is termed as:
 1. Check levelling
 1. Reciprocal levelling
 1. Compound levelling
 1. Cross-sectioning
 1. In levelling, backsight is taken to determine:
 1. Height of instrument
 1. Ht. of line of collimation
 1. Ht. of turning point
 1. all
 1. Still water को सतहलाई के भनिन्छ?
 1. Horizontal surface
 1. Vertical surface
 1. Level surface
 1. None of the above
 1. Correction due to refraction is given by:
 1. 0.0112 D2
 1. 0.0785D2
 1. 0.0673D2
 1. 0.0012D2
 1. The place where both backsight and foresight of leveling are taken is known as:
 1. Permanent benchmark
 1. Temporary benchmark
 1. Change points
 1. None of the above
 1. Curvature र refraction को combined correction कुन हो?
 1. 0.06735 D2
 1. 0.6735D
 1. 0.067D2
 1. 6735D2
 1. A line which is normal to the plumb line at all points is known as:
 1. Centre line
 1. Level line
 1. Plumb line
 1. Horizontal line
 1. An imaginary line joining the point of intersection  of the cross of the diaphragm and optical centre of objective is known as:
 1. Line of collimation
 1. Axis of telescope
 1. Axis of level tube
 1. Fundamental line
 1. Which of the followings is the most commonly used level?
 1. Dumpy level
 1. Tilting level
 1. Wye level
 1. Auto level
 1. Levelling मा graduation error भन्नाले के बुझिन्छ?
 1. Level यन्त्र मा भएको error
 1. Levelling का लागि प्रयोग गरिएको staff को graduation मा हुने  error
 1. वक्रताको कारणले उत्पन्न हुने error
 1. माथिका कुनै पनि होइनन्
 1. Which of the followings is a function of levelling head of level?
 1. To support the main part of the instrument
 1. To attach the upper parts of the instrument to the tripod
 1. To provide a means for levelling of the instrument
 1. All of the above
 1. What will be the correction for curvature for a distance of 1000 m?
 1. 0.0673 m
 1. 0.0785 m
 1. 78.50 m
 1. 6.73 m
 1. सबैभन्दा परिशुद्ध levelling method कुन हो?
 1. Spirit Levelling
 1. Trig.  Levelling
 1. Barometric Levelling
 1. Hypsometrys
 1. दूरी मापन कार्यमा प्रगोग गरिने यन्त्र EDM को पूर्णरुप के हो?
 1. Electromagnetic distance measurement
 1. Electronic Distance meter
 1. Electronic Distance Measurement
 1. Electromagnetic Distance Meter
 1. Spirit Levelling को सन्दर्भमा कुन कथन ठीक छैन?
 1. Backsight reading भन्दा foresight reading कम भएमा rise हुन्छ
 1. Backsight reading भन्दा foresight reading कम भएमा fall हुन्छ
 1. दुई BM को बीचमा even setup बनाएर  zero error हटाउन सकिन्छ
 1. Staff को image exactly diaphragmमा नपरेमा parallax हुन्छ ।
 1. A level line is:
 1. Horizontal line
 1. A line normal to plumb line at all points
 1. A line lying in a level surface
 1. Both b and c
 1. Which of the followings is true in levelling?
 1. The first sight on any change point is a backsight
 1. The second sight on any change point is a foresight
 1. The line commences with a backsight and closes with foresight
 1. Even no. of setups of the instrument eliminates collimation error of the instrument
 1. Line of collimation is defined as:
 1. Line joining the intersection of cross hair, optical center of objective and its continuation
 1. Line joining the center of eye piece and optical center of objective
 1. Line tangential to the longitudinal curve of the bubble tube at midpoint
 1. Inclined line of sight
 1. यदि D km मा दुई विन्दु A  र B  छन्, विन्दु A मा level instrument राखिएको छ र B मा  staff राखी reading लिइएको छ भने staff reading मा कति  curvature correction लगाउनुपर्ला?
 1. 0.011D2
 1. 0.0785D2
 1. 0.06735D2
 1. 0.00112D2
 1. लेभलिङ्गमा vertical line र line of sight बीच सम्बन्ध कस्तो हुन्छ?
 1. Parallel
 1. Perpendicular
 1. Inclined o 45°
 1. None of above
 1. उच्च शुद्धताको लेभलिङ्ग कार्यका लागि उपयुक्त समय कुन हो?
 1. बिहान 10 बजेअगाडि
 1. दिनको 2 बजेपछाडि
 1. दिनको 10 देखि 2 बजेसम्म
 1. a र  b दुवै
 1. तेश्रो दर्जाको लेभलिङ्गमा k किलोमिटरमा tolerance कति हुन्छ?
 1. 2.5√k mm
 1. 1.1√k mm
 1. 2.0√k mm
 1. 5.0√k mm
 1. Levelling मा zero error कस्तो error हो?
 1. Personal
 1. Natural
 1. Instrumental
 1. none
 1. If the level instrument is placed midway between two staves, then which of the following errors is not eliminated?
 1. Collimation error of level
 1. Graduation error in staff
 1. Error due to atmospheric refraction
 1. Error due to earth curvature
 1. Reciprocal levelling is carried out to eliminate:
 1. Error due to collimation
 1. Mistakes in staff reading
 1. Error due to earths curvature
 1. Errors due to atmospheric refraction
 1. Benchmark is established by:
 1. Hypsometry
 1. Barometric levelling
 1. Spirit levelling
 1. Trigonometric levelling

नाेट: अमिन/  सर्भेक्षकको नयाँ कक्षा यहि आउँदो फाल्गुण १८ गते आइतबारबाट हुदैछ ।

नयाँ कक्षाकाे लागी  Free Orientation कक्षा धमाधम भइरहेकाे छ ।  
- पुराना कक्षाहरु धमाधम भइरहेका छन् । 

Answer Key(2076-11-15)
# Answer Key Of AMIN

1. b

2. a

3. c

4. d

5. a

6. d

7. a

8. b

9. a

10. a

11. b

12. a

13. a

14. a

15. c

16. a

17. b

18. a

19. c

20. a

21. c

22. a

23. d

24. a

25. d

26. b

27. d

28. b

29. a

30. a

31. b

32. d

33. c

34. a

35. b

36. b

37. d

38. d

39. c

40. b

41. a

42. c