Shining Star मा चैत्र ०४ गते खरिदार लाई सोधिएको बिश्वको भुगोल बिषयको उत्तर कुञ्जीका

Shining Star मा चैत्र ०४ गते खरिदार लाई सोधिएको बिश्वको भुगोल बिषयको उत्तर कुञ्जीका

                                       Answer Key (2076- 12- 04) बिश्वको भुगोल बिषयको उत्तर कुञ्जीका

1. D

6. D

11.D

16.

21. A

26. A

31. D

36. D

41. D

46. C

51. C

2. A

7. C

12. A

17. D

22. C

27. D

32. C

37. D

42. C

47. A

52.  A

3. C

8. D

13. A

18. C

23. D

28. D

33. C

38. C

43. B

48. A

53.  B

4. D

9. D

14. A

19. D

24. D

29. B

34. D

39. A

44. D

49. B

54.  A

5. D

10. D

15. D

20. D

25. D

30. C

35. B

40. C

45. C

50. A

55.  A