चैत्र ०५ गते खरिदारलाई सोधिएको विश्वको भुगोल सम्बन्धी नमुना प्रश्नोत्तर

चैत्र ०५ गते खरिदारलाई सोधिएको विश्वको भुगोल सम्बन्धी नमुना प्रश्नोत्तर