साखा अधिकृत 2nd. Paper बिशेष प्रश्नाेतर

Most important Section officer Second paper Model Question- answer

Read More

राजपत्रका ६ वटा भाग, तिनिहरु मा के के प्रकाशित हुन्छ त ?

नेपाल राजपत्र - भाग ६ कुन भागमा के प्रकािशत हुन्छ त ?

Read More

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र  नेपालको संविधान, २०७२ ///// संविधान भन्नाले के वुझिन्छ ?

11 Feb 2020  1815 शाखा अधिकृत

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र  नेपालको संविधान, २०७२ सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी  प्रश्नोत्तर शैलिमा संविधान भन्नाले के....

Read More

लोकसेवा आयोगद्वारा लिईने लोकसेवा अन्तर्गतका सम्पूर्ण कक्षाहरुकालागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण सामग्री

लोकसेवा आयोगद्वारा लिईने लोकसेवा अन्तर्गतका सम्पूर्ण कक्षाहरुकालागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण सामग्री भाग १५

Read More

लाेकसेवा अायाेगले लिइने Overseer पदकाे नमुना प्रश्न- उत्तर

लाेकसेवा अायाेगले लिइने Overseer पदकाे नमुना प्रश्नपत्र Set- 11

Read More