प्रश्न उत्तर (साइनिङ स्टार मा अध्ययनरत बिद्यार्थिहरुका लागी मात्र)

30 May 2019  144

२०७६.०२.१४ मा भएको चौंथो तह खरिदार वा सो सरहको परिक्षाको उत्तरमाला

Read More

प्रश्न उत्तर

30 May 2019  616

२०७६.०२.१४ मा भएको छैटौं तह साखा अधिकृत वा सो सरहको परिक्षाको उत्तरमाला

Read More

प्रश्न उत्तर साइनिङ स्टार मा अध्ययनरत बिद्यार्थिहरुका लागी मात्र

02 Jun 2019  384

२०७६ जेठ १७ गते लिइएको ना.सु खरिदार वा सो सरहको प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

Read More

उत्तर कुञ्जीका

02 Jun 2019  233

२०७६ जेठ १७ गते लिइएको छैटौं तह साखा अधिकृत वा सो सरहको प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

Read More

सामान्य बौद्यिक परिक्षण अन्र्तगत २०७६ जेठ २०(आज) class test भएको उत्तर कुञ्जीका

02 Jun 2019  294

सामान्य बौद्यिक परिक्षण अन्र्तगत २०७६ जेठ २०(आज) class test भएको उत्तर कुञ्जीका

Read More

Answer of Today's IQ Practice Paper Set (2076-02-20)

03 Jun 2019  380

२०७६ जेठ २० गते भएको Daily Class Test मा सोधिएका IQ सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर कुञ्जीका

Read More

Answer Key Of Asst. sub Engineer (2076-02-20)

04 Jun 2019  656

लोकसेवा तयारी अन्तर्गत २०७६.०२.२० गते भएको Asst. sub Engineer नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

Read More

Answer Key Of Survey Category AMIN (2076-02-20)

04 Jun 2019  851

लोकसेवा तयारी अन्तर्गत २०७६.०२.२० गते भएको सर्भे समुह AMIN नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

Read More

२०७६.०२.२१ गते भएको छैटौं तह साखा अधिकृत वा सो सरहको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

04 Jun 2019  610

लोकसेवा तयारी अन्तर्गत २०७६.०२.२१ गते भएको छैटौं तह साखा अधिकृत वा सो सरहको नमुना प्रश्नपत्रको....

Read More

२०७६.०२.२१ गते भएको चौथो तथा पाँचौं तह ना.सु., खरिदार वा सो सरहको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका

04 Jun 2019  284

लोकसेवा तयारी अन्तर्गत २०७६.०२.२१ गते भएको चौथो तथा पाँचौं तह ना.सु., खरिदार वा सो सरहको....

Read More

Answer Key Of Survey Category AMIN (2076-02-21)

04 Jun 2019  321

लोकसेवा तयारी अन्तर्गत २०७६.०२.२१ गते भएको सर्भे समुह अमिन वा सो सरहको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर....

Read More

Answer Key Of Asst. sub Engineer (2076-02-21)

04 Jun 2019  364

२०७६ साल जेठ २१ गते 4th level Asst.sub Engineer लिइएको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कुञ्जीका Answer....

Read More

Answer Key Of Asst. sub Engineer (2076-02-22)

05 Jun 2019  469

Shining Star Multi Institute मा आज २०७५ साल जेठ २२ गते भएको Asst. sub Engineer....

Read More

लोकसेवा तयारी नमुना प्रश्नपत्र (२०७६–०२–२१)

05 Jun 2019  418

लोकसेवा तयारी कक्षा– २०७६ लोकसेवा तयारी नमुना प्रश्नपत्र (२०७६–०२–२१)उत्तर कुञ्जीका

Read More

Answer Key Of AMIN (2076-02-22)

05 Jun 2019  657

राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी, इन्जिनियरिंग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित, नमुना प्रश्नपत्र 2076.02.22....

Read More